පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඇවිදින මංතීරු වලට විරුද්ධ ද 15-09-21