ඉතාලියේ වෙසෙන ලාංකිකයින් හා අගමැති අතර සුහද හමුවක්... 15-09-21