වෙළෙඳපොළේ නැවතත් සීනී හිඟයක් පාලන මිලත් ඉක්මවා යයි.. 14-10-21