රෝහල් බෝම්බය ආවේ කොහෙන් ද - තිදෙනෙකු ගැන විශේෂ අවධානය 15-09-21