\'රටේ නීතියක් නෑ... නිලධාරීන් හරියට ක්‍රියා කරන්නේ නෑ\' 27-09-23