🔺එල්ලේ ක්‍රීඩකයාගේ ඝාතන අභිරහස සැකකරුවන් 15 දෙනා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් 16-10-21