උසස් පෙළ සිසුන්ගේ එන්නත්කරණය - 15 වැනි දා සිට ෆයිසර් - Hiru News 14-10-21