මහවැලි ගඟට වැටුණු මෝටර් රථයේ සිටි පුද්ගලයා සොයා ගැනේ 29-11-21