අමු මාළු කෑ දිලිප් වෙදආරච්චිට තංගල්ලේදී පිළිගැනීමක් 23-11-20