අපේ රටේ නීතිය අනුව දරුවෙකුට හිංසා කිරීම අපරාධමය වරදක්.. 12-06-24