අපටම ආවේණික වැව් ශිෂ්ටාචාරයේ අභිමානය සිහි කරන මෙහෙවර 13-02-24