තිස්සපුර රජවැව ජල ගැටළුව හේතුවෙන් උණුසුම් තත්ත්වයක් 16-09-21