පුද්ගලික හෝ දේශපාලන අරමුණුවලින් එන්න එපා.. සජබයට කියයි... 07-08-22