කැබිනට් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ විපක්ෂයෙන් කළ ඉල්ලීම... 11-05-21