ඉන්දිය යුද්ධ හමුදා ප්‍රධානියා අනුරාධපුරයේ සංචාරයක... 14-10-21