අපට තියෙන්නෙ දැන් කලකිරීමක් පුජ්‍ය ඕමාරේ කස්සප හිමි 22-01-21