ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දිය යුතු ආකාරය හිටපු ජනපති පහදයි... 16-10-21