අපේ සමාජය අනපේක්ෂිත අර්බුදවලට මුහුණ දීලා තියනවා - විමල් 23-10-21