මෙරටින් කළු දීලීර රෝගීන් වාර්තාවීම ගැන අනතුරු ඇඟවිමක්... 15-09-21