මිනිස්සුන්ගේ ඩොලර් බලෙන් ගන්න ආණ්ඩුවට බෑ - හර්ෂ ද සිල්වා 03-12-21