චීන පොහොර නැවත පරීක්ෂාවට තෙවැනි පාර්ශවයක් අවශ්‍ය ඇයි 27-10-21