අධ්‍යාපන ඇමති මුල්වරට පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිකළ කතාව... 26-05-23