බදියුදීන් අත්අඩංගුවට නොගැනීම පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ අදහස්... 18-10-20