'ක්ල්බ් වසන්ත' ඇතුළු ද්විත්ව ඝාතනයේ සැකකරුවන් රිමාන්ඩ් 11-07-24