නිර්මාණශීලී අරගලය එක වේලාවක ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගියා - ජනපති 07-08-22