වන අලි තර්ජනයන් පීඩාවට විඳින පොලොන්නරු බිම්පොකුණ ගොවීන්.. 15-09-21