''මානසිකත්වය හොඳයි කණ්ඩායමක් වුණාම ගැටලු එනවා.'' දසුන් ශානක 25-11-22