සඳමාලිගේ නිසල දේහය දිවයිනට රැගෙන ආ හැටි... තවත් සංවේදී කතාවක්... 03-04-24