චමල් සහ ගුවන් හමුදාපති රෝහලේ - බෝම්බය ගෙනා සැක තරුණයෙක් දැලේ 15-09-21