තවත් 17ක් සුවය ලබයි සුවය ලැබූ මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 620 දක්වා ඉහළට 23-05-20