පරෙවි පෙට්ටියේ අයිස් රැගෙන ගිය 17 හැවිරිදි තරුණයා - Hiru News 17-09-20