ආරක්ෂා වුණොත් ජයග්‍රාහී ජාතියක් විය හැකියි - යුද හමුදාපති 05-05-21