මට කිසිම චිත්‍රයක් මැවීමට අවශ්‍යතාවයක් නෑ - යුද හමුදාපති 05-05-21