මුල්ලේරියාව ඝාතනයේ මිනීමරුවා හඳුනාගෙන අවසන්.. සරත් වීරසේකර 27-10-21