ගුරු - විදුහල්පති උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන් මාර්ග කිහිපයක් අවහිර වේ... 22-07-21