ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ගනුදෙනු කරන්න නව ක්‍රමවේදයක්.. 13-02-24