නිරෝධායන කටයුතුවලට එල්ලවන චෝදනාවලට හමුදාපතිගෙන් පිළිතුරු... 18-10-20