රුපියල් ලක්ෂයට අඩු තැන්පතු සඳහා අලුත්ම තීරණය...\'ගැටලුව විසඳුවා\' 27-09-23