ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානියා අද අනුරාධපුර සහ මහනුවර සංචාරයක... 14-10-21