පාපන්දු සම්මේලනයේ නව ව්‍යවස්ථාව බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත වෙයි 23-09-22