කබ්රාල්ගේ පොත ගැන නන්දලාල්ගේ ප්‍රතිචාරය... \'කියන්න දෙයක් නැහැ...\' 25-11-22