🔺ඇවිදින මංතීරු හදන්නේ ආණ්ඩුවට ඡන්ද ගන්න නෙවෙයි.. නාමල් රාජපක්ෂ 26-09-21