යුගදනවි බලාගාරය අමෙරිකානු සමාගමකට පවරා දීමට එරෙහිව පෙත්සමක් .. 19-10-21