\'ආරක්ෂාව ලාභෙට ගන්න බෑ...නිකන් ගන්න පුළුවන් මීඋගුලේ චීස් විතරයි...\' 25-11-22