අසත්‍ය ප්‍රචාර ගැන පැමිණිල්ලක් - 18ට වැඩි අයට එන්නත් දෙන හැටි - Hiru News 23-07-21