සාධාරණය අයදින ගෘහ සේවිකාවන් - රියාල් 1800 ට විකිනෙන අපේ කාන්තාවන්- Hiru News 27-11-22