🔺එදා බිත්තිවල තාප්පවල චිත්‍ර ඇඳපු තරුණයො අද පාස්පෝට් පෝළිමේ... 16-10-21