ඉන්දීය යුද හමුදාපති ආරක්ෂක ලේකම් සහ විදේශ කටයුතු ලේකම් හමුවෙයි.. 14-10-21