පාර්ලිමේන්තු සභාව තුළ ඇඳුම් මාරු කළ ඇමති... නලින් බණ්ඩාර හෙළිකරයි 19-09-23