ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී කඩඉමක - ප්‍රතිශක්තිය ගැන අලුත් ආරංචියක් 15-09-21